รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 1 (NCST 2019)


ส่วนหน้า

ลำดับ ส่วน ดาวน์โหลดแล้ว
1 ปก 152
2 สารจากคณบดี 131
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 40
4 สารบัญ 184

วิทยาศาสตร์กายภาพ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท ดาวน์โหลดแล้ว
1 การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยเทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชันของเทศบาลตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น บรรยาย 157
2 การวิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุในเห็ดพื้นบ้านในจังหวัดเลย บรรยาย 146
3 บางเมทริกซ์ (p,q)-ควอเทอร์เนียนฟิโบนักชี บรรยาย 153
4 สมการไดโอแฟนไทน์ p^x+q^y=z^2 และ p^x+(2p+1)^y=z^2 บรรยาย 618
5 วิธีการปรับปรุงการขยายไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ ไฮเพอร์โบลิกโคแทนเจนต์สาหรับสมการขยาย (2+1) มิติ ของสมการ Benjamin - Ono บรรยาย 124
6 การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกแมคคาเดเมียที่กระตุ้นด้วยโซเดียมคลอไรด์ บรรยาย 498
7 ผลของแป้งปรับแต่งโครงสร้างเบลนด์ยางธรรมชาติต่อสมบัติของไฮโดรเจล โปสเตอร์ 293
8 การวิเคราะห์หาธาตุเหล็กในข้าวหางปลาไหลแดงด้วยวิธีการชะด้วยกรดร่วมกับอัลทราโซนิค โดยอะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโตรเมตรี โปสเตอร์ 156
9 ผลของระยะเวลาในการชงชาที่มีต่อสารประกอบฟีนอลิกรวมและคาเฟอีนในชาสำเร็จรูป โปสเตอร์ 302
10 ศึกษากระบวนการผลิตกาแฟสดต่อความคงตัวของปริมาณคาเฟอีนและฟีนอลิกรวม โปสเตอร์ 122
11 ปริมาณวิตามินบีในข้าวพันธุ์พื้นเมือง โปสเตอร์ 703
12 ผลของการใช้จอกเป็นวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าฮ่องกง โปสเตอร์ 3764
13 การศึกษาการเตรียมตัวอย่างสำหรับหาปริมาณ เอทานอล ด้วยเทคนิคยูวีวิสิบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี โปสเตอร์ 737

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท ดาวน์โหลดแล้ว
1 สเตอรอยด์จากส่วนสกัดหยาบไดคลอโรมีเทนในกิ่งสะทอนวัว บรรยาย 189
2 ความหลากชนิดและความชุกชุมของด้วงหนวดยาววงศ์ Cerambycidae ในเขตวนอุทยานภูบ่อบิด อำเภอเมือง จังหวัดเลย บรรยาย 212
3 ความหลากหลายของพรรณไม้ต้นป่าชุมชน โคกโสกขี้หนู อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา บรรยาย 286
4 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ต้นในพื้นที่ป่าโคกชาติสาธารณประโยชน์ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา บรรยาย 54
5 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคโดยหมอพื้นบ้าน ในตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย บรรยาย 680
6 ความหลากหลายของแมลงชีปะขาว แมลงสโตนฟลาย และแมลงหนอนปลอกน้ำในลำน้ำสาน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย บรรยาย 286
7 ความหลากชนิดของหนอนพยาธิที่พบในลำไส้หนูท้องขาว (Rattus rattus) และหนูท่อ (Rattus norvegicus) บรรยาย 134
8 การคัดแยกแบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์อะไมเลส จากดินบริเวณสถานที่ผลิตขนมจีน ในอำเภอเมือง จังหวัดเลย โปสเตอร์ 884
9 การตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. ในปลานิล (Oreochromis niloticus) จากตลาดสด ในอำเภอเมือง จังหวัดเลย โปสเตอร์ 201
10 การตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียบริเวณ พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเลย โปสเตอร์ 270
11 การปนเปื้อนของเชื้อ Staphylococcus aureus ในพืชสมุนไพรแห้งจากร้านขายสมุนไพรใน ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โปสเตอร์ 371
12 การปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. ในชิ้นส่วนของพืชสมุนไพรแห้ง จากร้านขายสมุนไพร ในตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โปสเตอร์ 98
13 การปนเปื้อนของเชื้อ Escherichia coli ในส้มตำ บริเวณสถานศึกษาของจังหวัดเลย โปสเตอร์ 162
14 ความหลากชนิดของเฟิร์นในบริเวณน้ำตกตาดแกว ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย โปสเตอร์ 206
15 ความหลากชนิดและความชุกชุมของด้วงกว่าง และด้วงคีม ในเขตวนอุทยานภูบ่อบิด อำเภอเมือง จังหวัดเลย โปสเตอร์ 269
16 ความหลากชนิดและความชุกชุมของผีเสื้อกลางคืนในเขตวนอุทยานภูบ่อบิด อำเภอเมือง จังหวัดเลย โปสเตอร์ 319
17 ความหลากชนิดและความชุกชุมของหอยทากบกในเขตภูเขาหินปูน บริเวณป่าเบญจพรรณ ถ้ำภูผาย่าทา จังหวัดเลย โปสเตอร์ 160
18 ความหลากชนิดและความชุกชุมของผีเสื้อกลางคืน ในเขตวนอุทยานหริรักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โปสเตอร์ 559
19 อุบัติการณ์ของหนอนพยาธิในลำไส้ในปลาหมอบริเวณอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โปสเตอร์ 88
20 อุบัติการณ์ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ที่ติดเชื้อในหอยขม บริเวณอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โปสเตอร์ 53
21 อุบัติการณ์การติดเชื้อหนอนพยาธิในลำไส้ปลาช่อนนา(Channa striata) จาก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โปสเตอร์ 97
22 หนอนพยาธิในลำไส้ปลาน้ำจืด อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โปสเตอร์ 290

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท ดาวน์โหลดแล้ว
1 ฤทธิ์ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายบ้านของน้ำมันหอมระเหยดอกจันทน์เทศ บรรยาย 166
2 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุบ้านตูบโกบ ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย บรรยาย 93
3 การเปรียบเทียบอุณหภูมิการดูดซับฟอสเฟตโดยใช้เปลือกไข่ไก่ โปสเตอร์ 170
4 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดตำลึง โปสเตอร์ 61
5 การตรวจหาเชื้อ Escherichia coli ในขนมจีนแป้งสด บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โปสเตอร์ 196
6 การคัดแยกเชื้อ Staphylococcus aureus จากแป้นพิมพ์และ เมาส์คอมพิวเตอร์สาธารณะ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โปสเตอร์ 47
7 การปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารปรุงสำเร็จสำหรับถวายพระสงฆ์ ในตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โปสเตอร์ 123

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท ดาวน์โหลดแล้ว
1 การทดสอบคุณสมบัติเครื่องกลึง CNC สำหรับการกลึงขึ้นรูปเหล็กเพลาขาว บรรยาย 501
2 การพัฒนาเกมสำหรับฝึกทักษะการจำ บรรยาย 988
3 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับการเรียนรู้การเล่นเครื่องออกกำลังกายในยิมด้วยเทคโนโลยีความจริงเพิ่มเติม บรรยาย 110
4 การวิเคราะห์เส้นทางจราจรในเขตเทศบาล โดยใช้ Dijkstra’s Algorithm บรรยาย 369
5 วิธีการวิเคราะห์โดยตรงสำหรับการจัดสรรนักท่องเที่ยวในจังหวัดเลย บรรยาย 81
6 การประเมินประสิทธิภาพตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบกรีนเฮ้าส์ด้วยหลักเศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรม บรรยาย 78
7 การออกแบบและพัฒนาเครื่องฝานกล้วยแบบเส้น บรรยาย 571
8 การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดกระป๋อง บรรยาย 1015
9 การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวแห้ง บรรยาย 239
10 การออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นสับต้นกล้วย บรรยาย 1639
11 การวางแผนซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องกลึง TURNER 460x1000 บรรยาย 461
12 การตรวจหาสารเคมีกลุ่มคาร์บาเมตและออร์กาโนฟอสเฟตที่ตกค้างในผักกะหล่ำปลีตามร้านอาหารประเภทหมูกระทะในเขตตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โปสเตอร์ 246
13 ผลของน้ำหมักชีวภาพผักชายา (Cnidoscolus aconitifolius) ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักตั้งโอ๋ โปสเตอร์ 43
14 ผลของวัสดุปลูกจากใบจามจุรีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาญี่ปุ่นพันธุ์เพรตตี้ สวอลโล 279 ภายใต้สภาพโรงเรือน โปสเตอร์ 225
15 ผลของโบกาฉิจากมูลนกกระทาและไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของผักโขมแดง โปสเตอร์ 296
16 การศึกษาการเจริญเติบโตของพันธุ์มันสำปะหลังในพื้นที่ชุดดินเลย โปสเตอร์ 82
17 ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการทำงานของช่างเสริมสวย ในสถานบริการร้านเสริมสวย ในเขตเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย โปสเตอร์ 41
18 ผลของวัสดุปลูกต่อผลผลิตของแรดิช (Raphanus sativus) โปสเตอร์ 485
19 การศึกษาผลของการใช้เศษกระดาษเป็นวัสดุเพาะเลี้ยงต่อเจริญเติบโตของ ไส้เดือนดินแอฟริกัน ไนท์ ครอเลอร์ (Eudrilus eugeniae) โปสเตอร์ 52