กำหนดการ

ประชาสัมพันธ์ เปิดระบบลงทะเบียนส่งบทความฉบับเต็ม และเปิดระบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน พร้อมชำระค่าลงทะเบียน  17 พฤศจิกายน 2562 - 31 มกราคม 2563
ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ   17 พฤศจิกายน 2562 - 10 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งผลการพิจารณาตอบรับผลงานวิจัย และแจ้งข้อแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้วิจัยส่งบทความที่ได้รับการแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำแล้ว   1 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรายชื่อและลำดับการนำเสนอผลงาน  16 กุมภาพันธ์ 2563
วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน  19 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมทางวิชาการ  28 กุมภาพันธ์ 2563
ดาวน์โหลด Proceedings  : เมษายน 2563