กำหนดการ

ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน  : บัดนี้ – 10 มีนาคม 2562
ส่งบทความฉบับเต็มผ่านระบบอนนไลน์   : บัดนี้ – 10 มีนาคม 2562
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน   : บัดนี้ – 31 มีนาคม 2562
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ  : ภายใน 31 มีนาคม 2562
แจ้งผลการพิจารณาผลงาน  : ภายใน 31 มีนาคม 2562
ส่งบทความฉบับแก้ไข  : ภายใน 31 มีนาคม 2562
วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน  : 31 มีนาคม 2562
ประชุมวิชาการ  : 20 เมษายน 2562
ดาวน์โหลด Proceedings  : มิถุนายน 2562